Regulamin sprzedaży i korzystania z voucherów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW TRAVELBOX

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i korzystania z Voucherów TravelBox

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Voucher TravelBox - papierowy voucher z indywidualnym unikalnym jednorazowym kodem uprawniającym do dokonania przez Odbiorcę jednej rezerwacji usługi lub imprezy turystycznej zdefiniowanej w voucherze. Voucher TravelBox nie obejmuje Usług Dodatkowych w rozumieniu Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora i ulepszeń, w tym m.in: usług sprzątania, opłat klimatycznych, parkingu, ubezpieczeń innych niz te wliczone w cenę wyjazdu, dodatkowych pakietów ulepszających pobyt lub wycieczkę. Opłaty dodatkowe oraz ulepszenia są indywidulane dla każdej usługi lub imprezy turystycznej i znajdują się w opisie każdego produktu.
 2. Organizator lub Klub Turystyczny Mareda - www.mareda.pl - serwis internetowy zarządzany przez Travel Project Adam Dudziński. Travel project posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem 22567. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek niewypłacalności biura wykupioną w AXA TUiR S.A. na kwotę 215.080 zł, ktorej beneficjentem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przedsiębiorstwo posiada NIP: 6131436333 oraz REGON: 020530834
 3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Voucherów TravelBox;
 4. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach realizowanych przez Travel project dalej OWU - warunki realizacji imprez turystycznych umieszczonych w serwisie www.mareda.pl/owu przez Organizatora.
 5. Odbiorca – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  która nabyła Voucher TravelBox lub osoba, która na podstawie Vouchera TravelBox dokonuje rezerwacji na stronie Organizatora.
 6. Umowa turystyczna - umowa o imprezę turystyczną zawierana pomiędzy Organizatorem turystyki a klientem na podstawie ważnego Vouchery TravelBox. Integralnym elementem umowy turystycznej są Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU)

§ 2 Zasady ogólne

 1. Travel Project sprzedaje Odbiorcy Voucher TravelBox, na podstawie którego Odbiorca lub osoba posiadająca Voucher TravelBox może dokonać jednorazowej rezerwacji imprezy lub usługi turystycznej przypisanej do Vouchera TravelBox w terminach wymienionych każdorazowo w opisie Vouchera TravelBox na zasadach określonych w Regulaminie oraz OWU Organizatora.
 2. Vouchery TravelBox są dostępne w różnych wariantach. Opisy wariantów Voucherów TravelBox znajdują się na stronie sprzedawcy www.travelbox.pl w opisie oraz Regulaminie Produktu.
 3. Vouchery TravelBox są ważne są od 1 do 5 lat od momentu sprzedaży (ważność Vouchera jest zawarta w opisie porduktu). Ostatnia rezerwacja musi nastąpić na miesiąc przed datą ważności Vouchera i nie może się odbyć po upływie jego daty ważności pod rygorem utraty prawa do korzystania z niego.
 4. Travel Project wyśle Voucher niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym, lub w przypadku płatności elektronicznych od otrzymania potwierdzenia przelewu od operatora płatności elektronicznych.
 5. Voucher ma dwie formy: postać elektroniczną (plik pdf) i jest przesyłany drogą mailową na adres Odbiorcy, postać fizyczną eleganckiego pudełka, które jest przesyłane na adres Odbiorcy wskazany w zamówieniu.
 6. Cena podana na Voucherze jest ceną za jaką usługa lub impreza turystyczna jest dostępna do zakupu w innych kanałach sprzedaży Organizatora oraz u innych organizatorów turystycznych lub na stronach internetowych hoteli lub stronach agencji pośrednictwa sprzedaży miejsc noclegowych. Podana cena nie dotyczy czasowych akcji promocyjnych realizowanych przez hotel.

§ 3 Realizacja Voucherów TravelBox

 1. Odbiorca, aby dokonać rezerwacji określonej w niniejszym Regulaminie powinien w witrynie travelbox.pl kliknąć na odnośnik z hiperłączem „zrealizuj Voucher TravelBox”. Zostanie przeniesiony na stronę serwisu rezerwacyjnego, w którym dokonuje rezerwacji imprezy lub usługi turystycznej na którą jest wystawiony Voucher TravelBox. Procedurę rezerwacji reguluje Regulamin Serwisu Mareda oraz OWU organizatora. Rezerwacja jet możliwa przez stronę internetową www.mareda.pl/travelbox. Do założenia rezerwacji konieczne jest posiadanie ważnego adresu e-mail oraz numeru kontaktowego telefonu.
 2. Rezerwacji imprez oraz usług turystycznych z wykorzystaniem Vouchera TravelBox można dokonywać w ciągu całego roku z wyłączeniem terminów wskazanych w opisie produktów o ile pozwoli na to aktualna dostępność  imprezy lub usługi turystycznej w danym terminie. 
 3. W terminach określanych jako „wysoki sezon” nie ma możliwości skorzystania z Voucherów TravelBox lub jest możliwość pod warunkiem uiszczenia „dopłaty sezonowej” określonej w opisie produktu
 4. Dostępność terminów realizacji Voucherów jest przedstawiana online w serwisie rezerwacyjnym mareda.pl/travelbox
 5. Po dokonaniu rezerwacji imprezy lub usługi turystycznej przez Odbiorcę, Travel project dopuszcza jednorazową zmianę danych personalnych. Zmiana danych personalnych wiąże się z opłata manipulacyjną, której wysokość jest określoną w OWU Organizatora.
 6. Odbiorca rezerwujący pobyt z wykorzystaniem Vouchera TravelBox zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 1 zł w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Płatność odbywa się przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy wskazany w Umowie turystycznej. 
 7. Odbiorca rezerwujący pobyt z wykorzystaniem Vouchera TravelBox zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowych opłat zarówno tych obowiązkowych jak i tych wybranych opcjonalnie w ciagu 3 dni od dokonania rezerwacji. Płatność odbywa się przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy wskazany w Umowie turystycznej.
 8. Należności dodatkowe zarówno te obowiązkowe jak i te wybrane w procesie rezerwacji stanowią integralną część należności za umowę turystyczną i podlegają warunkom anulacji określonym w OWU Organizatora.
 9. Niedokonanie płatności kwoty wskazanej w umowie za usługi ujęte w ust. 5 i 6 powyżej w określonym w ust. 5 i 6 powyżej terminie będzie skutkowało anulowaniem dokonanej rezerwacji i utratą Vouchera TravelBox przez Odbiorcę oraz brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji z wykorzystaniem kodu znajdującego się na Voucherze TravelBox.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Odbiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niezrealizowania z winy Travel project postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Odbiorcę uchybienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona drogą korespondencji e-mail na adres shop@travelbox.pl.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Travel project w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Travel project we wskazanym terminie, Travel project powiadomi Odbiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Travel project jest obowiązany szczegółowo uzasadnić pisemnie przyczyny odmowy, a następnie pouczyć Odbiorcę o prawie złożenia odwołania, a także zwrócenia się do właściwych organów.
 6. Zasady zgłaszania Reklamacji realizacji imprez lub usług turystycznych realizowanych przez Travel project regulują OWU Organizatora.

§ 6 Bezpieczeństwo użytkowników

1. Vouchery TravelBox sa wazne przez 3 lata licząc od daty zakupu. Jeśli w tym czasie usługodawca organizatora nie będzie mógł zrealizować usługi objętej TravelBox, sprzedawca zaproponuje świadczenie zamienne, lub zamieni voucher TravelBox na voucher o wartości TravelBox klienta, do wykorzytania na dowolną imprezę ze strony mareda.pl

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się OWU Organizatora oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany e-mailowo.
 3. Każdorazowa zmiana Regulaminu nie będzie wywierała wpływu na rezerwacje już dokonane przed jej wprowadzeniem.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Travel project i Odbiorcą, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy Sąd powszechny.
 5. Voucher zakupiony w formacie pdf w sklepie internetowym Travel Project nie podlega zwrotowi jako towar niematerialny cyfrowy w myśl obowiązujących przepisów prawnych. Voucher zakupiony w formie pudełka ozdobnego podlega zwrotowi w terminie 14 dni pod warunkiem nieodpakowania z osłonki foliowej pudełka. W środku znajduje sie aktywny kod, który mógłby zostac skopiowany.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl