Regulamin Korzytania z Voucherów Przyatań Jarnołtów

REGULAMIN KORZYTANIA Z VOUCHERÓW PRZYSTAŃ JARNOŁTÓW

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i korzystania z Voucherów sprzedawanych za pośrednictwem portalu Travelbox.pl realizowanych na Przystań Jarnołtów we Wrocławiu.

 • 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Voucher – papierowy lub w formie elektronicznej (pdf) voucher z indywidualnym unikalnym jednorazowym kodem uprawniającym do dokonania przez Odbiorcę jednej rezerwacji usługi wynajmu sprzętu rekreacyjnego na Przystani Jarnołtów we Wrocławiu. Usługa obejmuje wynajem pontonu dla konkretnej ilości osób zarówno dorosłych jak i dzieci. Konkretne konfiguracje są opisane każdorazowo w opisie konkretnego vouchera. Przystań Jarnołtów w cenie vouchera zapewnia również oraz transport powrotny z mety i korzystanie z polany ogniskowej. Zasady wynajmu sprzętu Przystani Jarnołtów są określone w regulaminie. Regulamin jest dostępny na przystani oraz na stronie internetowej www.rafting-wroclaw.pl. Voucher nie obejmuje Usług Dodatkowych – jak catering, napoje, posiłki.
 2. Przystań Jarnołtów – Przystań znajdująca się we Wrocławiu na ulicy Jarnołtowskiej 88, należąca do Travel Project Adam Dudziński.
 3. Travel Project – Travel project Adam Dudziński, ul. Jaracza 37ff/5b, 50-305 Wrocław, NIP: 613-143-63-33, Regon: 020530834 świadcząca na zlecenie Przystań Jarnołtów usługi sprzedaży Voucherów.
 4. Spływ pontonowy – usługa obejmująca wynajem sprzętu rekreacyjnego określana marketingowo jako spływ pontonowy. Z uwagi na charakter wypożyczenia na płynącym odcinku rzeki, elementem wypożyczenia jest transport powrotny uczestników realizowany przez zewnętrzną firmę na zlecenie Przystań Jarnołtów
 5. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Voucherów;
 6. Regulamin Przystani Jarnołtów – aktualny regulamin wypożyczalni zamieszczony na stronie internetowej www.rafting-wroclaw.pl
 7. Odbiorca – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła od Voucher za pośrednictwem serwisu Travelbox lub osoba, która na podstawie Vouchera dokonuje rezerwacji lub jest wypożyczającym w rozumieniu Regulaminu Przystań Jarnołtów;
 • 2 Zasady ogólne
 1. Travel Project sprzedaje Odbiorcy Voucher, na podstawie którego Odbiorca może dokonać jednorazowej rezerwacji usługi polegającej na wynajmie pontonu wraz z transportem powrotnym dla ilości osób określonej w opisie Vouchera w dostępnym terminie w godzinach działania wypożyczalni na zasadach określonych w Regulaminie Przystani Jarnołtów
 2. Vouchery dostępne są w czterech wariantach:
 1. a)  Rodzina 2+2 Basic – Voucher uprawniający do skorzystania usługi spływu pontonowego dla rodziny, w której skład wchodzi 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 15, lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do lat 15. Voucher może zostać wykorzystany w dni robocze w godzinach otwarcia Przystań Jarnołtów po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 2. b)  Rodzina 2+2 Weekend – Voucher uprawniający do skorzystania usługi spływu pontonowego dla rodziny, w której skład wchodzi 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 15, lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do lat 15. Voucher może zostać wykorzystany zarówno w dni robocze jak i w weekendy i dni wolne od pracy w godzinach otwarcia Przystań Jarnołtów po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 3. c)  Rodzina 2+3 Basic – Voucher uprawniający do skorzystania usługi spływu pontonowego dla rodziny, w której skład wchodzi 2 osoby dorosłe i 3 dzieci do lat 15, lub 1 osoba dorosła i 4 dzieci do lat 15. Voucher może zostać wykorzystany w dni robocze w godzinach otwarcia Przystań Jarnołtów po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 4. d)  Rodzina 2+3 Weekend – Voucher uprawniający do skorzystania usługi spływu pontonowego dla rodziny, w której skład wchodzi 2 osoby dorosłe i 3 dzieci do lat 15, lub 1 osoba dorosła i 4 dzieci do lat 15. Voucher może zostać wykorzystany zarówno w dni robocze jak i w weekendy i dni wolne od pracy w godzinach otwarcia Przystań Jarnołtów po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 1. Vouchery są ważne przez 2 sezony od momentu sprzedaży do końca bieżącego sezonu i dwa kolejne pełne sezony. Sezon rozpoczyna się 01. maja, a kończy 30 września. Travelbox jest zobowiązany do poinformowania Odbiorcy o terminie ważności jego Vouchera. Jeśli w powyższym terminie voucher nie zostanie wykorzystany traci ważność a Odbiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu płatności.
 2. Voucher ma postać elektroniczną (plik pdf) i jest przesyłany drogą mailową na adres e-mail Odbiorcy podany w procesie zakupu.
 3. Voucher jest imienny. Domyślnie na Voucherze jest wpisywane imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu Vouchera. Jeśli voucher jest kupowany dla innej osoby, należy w procesie zakupu w polu „informacje dodatkowe” podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do skorzystania z vouchera.
 4. Osoba widniejąca z imienia i nazwiska na voucherze musi być jednym z uczestników spływu. Na życzenie obsługi Przystań Jarnołtów osoba musi potwierdzić zgodność tożsamości z danymi widniejącymi na voucherze poprzez okazanie dowolnego dokumentu tożsamości.
 5. Zmiana danych na Voucherze jest możliwa za opłatą manipulacyjną w wysokości 50 zł, płatne na Przystani Jarnołtów bezpośrednio przed płynięciem.
 6. Jeśli rezerwacja jest dokonywana dla większej ilości osób niż ta określona w Voucherze, opłata za kolejne osoby jest zgodna z cennikiem Przystań Jarnołtów.
 7. Rezerwacja może być dokonana z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
 8. Odwołanie dokonanej rezerwacji nie jest możliwe. W przypadku odwołania rezerwacji dokonanej za pomocą Vouchera, Voucher traci ważność, a płatność nie podlega zwrotowi.
 9. Możliwa jest jednorazowa bezkosztowa zmiana terminu realizacji Vouchera na co najmniej 48 godzin przed pierwotnie zarezerwowanym terminem.
 10. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę ani inne świadczenie
 11. Wartość nominalna Vouchera jest każdorazowo podana na Voucherze.
 • 3 Realizacja Voucherów firmowych
 1. Rezerwacja terminu jest możliwa wyłączni za pośrednictwem strony internetowej Travelbox.pl. Odbiorca, aby dokonać́ rezerwacji określonej w niniejszym Regulaminie powinien skorzystać́ z kodu znajdującego się̨ na Voucherze.
 1. Po wejściu na stronę internetową travelbox.pl należy odnaleźć na stronie głównej pole do wpisania kodu Vouchera opisane jako „Zrealizuj voucher Przystań Jarnołtów”. Po wpisaniu kodu strona przekieruje na formularz kontaktowy.
 2. W formularzu kontaktowym należy podać dane kontaktowe, kod vouchera, ilość osób oraz dane kontaktowe.
 3. W formularzu kontaktowym należy podać również podać 3 preferowane terminy realizacji vouchera w formacie data i godzina zgodnie z harmonogramem spływów Przystań Jarnołtów.
 4. Następnie należy wysłać formularz.
 5. W ciągu maksymalnie 72 godzin TravelBox skontaktuje się Potwierdzając jeden z sugerowanych terminów realizacji lub, jeśli żaden z podanych
 1. Rezerwacji spływu pontonowego z wykorzystaniem Vouchera można dokonywać w okresie działania Przystani Jarnołtów. Dni i godziny otwarcia przystani Jarnołtów są zamieszczone na stronie internetowej www.rafting-wroclaw.pl oraz na Przystani Jarnołtów.
 2. Przystań Jarnołtów zastrzega sobie prawo odwołania spływu w każdym momencie z jeśli warunki atmosferyczne i/lub wodne będą stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa płynących. W szczególności w przypadku wystąpienia zbyt wysokiego lub zbyt niskiego stanu wody w Bystrzycy, burzy, silnego wiatru, silnego opadu deszczu lub gradu). Jeśli spływ zostanie odwołany przez Przystań Jarnołtów, vouchery zachowują ważność. Przystań Jarnołtów zaproponuje realizację vouchera w innym możliwym terminie po akceptacji Odbiorcy.
 3. Nie ma możliwości rezerwacji spływu przy użyciu vouchera w inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej www.travelbox.pl.
 4. Nie ma możliwości dokonania rezerwacji grupowej lub organizacji imprez przy uzyciu vouchera w szczególności imprez integracyjnych, wycieczek szkolnych, zielonych szkół, imprez urodzinowych czy wieczorów kawalerskich/panieńskich)
 • 4 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony, sposób i warunki przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Ochrony Danych Osobowych Travelbox.pl dostępna w Serwisie travelbox.pl. Akceptując niniejszy Regulamin Odbiorca jednocześnie akceptuje Politykę Ochrony Danych Osobowych TravelBox.

 • 5 Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdy Odbiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niezrealizowania z winy Travelbox.pl postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Odbiorcę uchybienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres biuro@travelbox.pl
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Travelbox.pl w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Travelbox.pl we wskazanym terminie, Travelbox.pl powiadomi Odbiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Travelbox.pl jest obowiązany szczegółowo uzasadnić pisemnie przyczyny odmowy, a następnie pouczyć Odbiorcę o prawie złożenia odwołania, a także zwrócenia się do właściwych organów.
 6. Zasady zgłaszania Reklamacji dotyczących realizacji usługi określa Regulamin Przystań Jarnołtów.
 7. Travelbox.pl nie jest stroną procedury reklamacyjnej w kwestii realizacji usługi. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usługi winne być zgłaszane bezpośrednio do Przystań Jarnołtów.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Przystań Jarnołtów oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Travelbox.pl i Regulaminu Przystań Jarnołtów pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Travelbox.pl.
 3. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Odbiorca zostanie poinformowany poprzez informację w Serwisie Travelbox.pl.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu nie będzie wywierała wpływu na rezerwacje już dokonane przed jej wprowadzeniem.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Travelbox.pl i Odbiorcą, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy Sąd powszechny.
 6. Voucher zakupiony w sklepie internetowym Travelbox.pl nie podlega zwrotowi jako towar niematerialny cyfrowy w myśl obowiązujących przepisów prawnych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl